Kołobrzeg
| PL | EN | DE |

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI , POBYTU, OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH i HIGIENY W  SAN  Sp. z o.o. W KOŁOBRZEGU  

Wszystkie rodzaje pobytów na terenie obiektu SAN Medical Spa podlegają niniejszemu regulaminowi, na który składają się regulaminy częściowe jak niżejprzy czym regulamin bezpieczeństwa i higieny ma pierwszeństwo zastosowania nad regulaminami II, III i IV: Regulamin ważny od 22.12.2022


  I. Zasady rezerwacji pobytu 

 II. Regulamin korzystania z usług Bazy Zabiegowej  

III. Regulacje dotyczące posiłków 

IV. Regulamin Obiektu Hotelowego 

V. Polityka prywatności-ochrona danych osobowych


  I.  Zasady rezerwacji pobytu 

1.  Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłaceniu 20% zaliczki za pobyt na konto  San Medical Spa w ustalonym terminie  podanym w potwierdzeniu rezerwacji. 

2. Niewpłacenie zaliczki w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. 

3. W przypadku rezygnacji z pobytu rezerwującemu przysługuje zwrot zaliczki w wysokości: 

• w przypadku rezygnacji z rezerwacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu zwracana jest cała zaliczka,

• w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni do rozpoczęcia pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi,

• zaliczka zostanie zwrócona w przypadku wykazania hospitalizacji (zaświadczenie o pobycie w szpitalu) w okresie od 30 do 1 dnia przed pobytem lub w przypadku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego przesłanego na 7 dni przed pobytem, wykluczającego pobyt w San Medical Spa. 

4. Dokonywanie rezerwacji jest możliwe na powyższych zasadach na okresy do 13 miesięcy przed planowanym pobytem z gwarancją ceny z dnia rezerwacji.

Na terminy pobytu powyżej 13 miesięcy od dnia dokonania rezerwacji, rezerwacja będzie przyjęta jako wstępna bez przyjęcia zaliczki. 

Na 12 mięsiecy przed pobytm klientowi zostanie przedstawiona ostateczna oferta z ceną do akceptacji i z prośbą wpłacenia zaliczki.

5. San Medical Spa zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn technicznych do dnia przyjazdu. W takim przypadku zwraca zaliczkę oraz zwraca koszt podróży w 2 strony, o ile odwołanie pobytu nastąpiło w dniu przyjazdu, a gościa nie udało się zakwaterować w innym obiekcie na takich samych warunkach.  

6. W przypadku opisanym w pkt. 5.  San Medical Spa dołoży wszelkich starań, aby znaleźć zakwaterowanie zastępcze w innym obiekcie w porozumieniu z Gościem. 

7. Niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją na skutek wcześniejszego opuszczenia San Medical Spa (bez względu na przyczynę) obciąża Gościa w 100% wartości zamówionej usługi wg pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego terminu i okresu, oraz ceny i rodzaju  pobytu. 

8.  Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem ceny za  zamówioną usługę. 

9. Niestawienie się Gościa w San Medical Spa do godziny 10:30 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji o fakcie późniejszego przybycia. W tym przypadku zaliczka wpłacona przy rezerwacji nie jest zwracana. 

10. Płatności pozostałej części opłaty za pobyt Goście dokonują bezpośrednio przy zakwaterowaniu w San Medical Spa w dniu przyjazdu. 

11. W dniu przyjazdu, przed zakwaterowaniem, należy wypełnić kartę rejestracyjną  w recepcji głównej.

12. San Medical Spa, w terminie do 14 dni przed przyjazdem Gościa , dopuszcza możliwość  zmiany terminu rezerwacji  (co będzie  możliwe tylko w miarę dostępności miejsc. W takim przypadku  wpłacona zaliczka do pierwotnej rezerwacji przechodzi na zmienioną rezerwację, ale nie podlega już zwrotowi  na zasadach opisanych w punkcie 3 w przypadku odwołania tej nowej (zmienionej) rezerwacji. Tak zmieniona rezerwacja, aby nie skutkowała utratą zaliczki, nie może być krótsza niż połowa pierwotnej rezerwacji, jeżeli chodzi o długość pobytu.  Ponadto zmieniona rezerwacja jest rozliczana wg cen obowiązujących w dniu zmiany rezerwacji.  II. Regulamin korzystania z usług Bazy Zabiegowej 

  1. SAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (dalej: San Medical Spa) oferuje usługi w zakresie świadczeń zdrowotnychrehabilitacyjnych oraz usługi kosmetycznno-pielegnacyjne i spa 

2. Baza Zabiegowa oferuje usługi:  

 • osobom zakwaterowanym (dalej: Gościom), 

 • osobom niebędącym Gośćmi San Medical Spa korzystającymi z noclegu (dalej: Klientom).

3. Zabiegi  na rzecz Gości San Medical Spa lub Klientów mogą zostać wykonane  po konsultacji lekarskiej, dopuszczającej wykonanie danego zabiegu na rzecz Gościa San Medical Spa lub Klienta, jak również bez konsultacji lekarskiej, ale wówczas po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Gościa San Medical Spa lub Klienta o świadomym korzystaniu z zabiegu /usługi na własną odpowiedzialność. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 Klienci, którzy chcą skorzystać z usług Bazy zabiegowej powinni zgłosić się osobiście do Recepcji SPA w celu ustalenia terminów zabiegów, bądź do dyżurki pielęgniarskiej w celu ustalenia terminu wizyty lekarskiej. Opłata za  zabiegi pobierana jest na miejscu z góry w Recepcji Spa. Pierwszeństwo w planowaniu mają Goście hotelowi 

Osoba planująca zabieg ma obowiązek odmówić sprzedania zabiegu/ usługi w przypadku, w którym:                                                                        

• dokumentacja medyczna Gościa San lub Klienta będzie zawierać wyraźne przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu lub ocena zewnętrzna stanu zdrowia lub samopoczucia , Gościa San Medical Spa lub Klienta,  będzie uzasadniała przypuszczenie, że wykonanie zabiegu może spowodować uszczerbek na zdrowiu. W takim przypadku  zwraca się pieniądze za niewykonaną, a opłaconą dodatkowo (poza pakietem), usługę.   

O odmowie wykonania zabiegu osoba wykonująca zabieg ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kierownika Bazy Zabiegowej oraz lekarza San Medical Spa za pośrednictwem dyżurnej pielęgniarki.  

4. Goście San oraz Klienci mogą korzystać z zabiegów BZ również spoza przewidzianego lub zarezerwowanego pakietu, za dokonaniem odrębnej płatności według aktualnego cennika. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia pkt 3 wyżej. 

5. Do karty zabiegowej są wpisywane tylko wcześniej opłacone zabiegi. Nie ma możliwości zamawiania zabiegów podczas pobytu w San Medical Spa  ich opłacenia z góry. Zabiegi zamówione w trybie pkt .10 poniżej muszą być opłacone wraz z wydaniem karty zabiegowej przed pierwszym zabiegiem. 

Rezygnacja z opłaconych zabiegów i zwrot pieniędzy jest możliwy do dnia poprzedzającego zabieg do godziny 15.00. 

6. Regulamin korzystania z sauny jest wywieszony w saunie. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się z nim. Sauna jest koedukacyjna, zalecane jest korzystanie z niej nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik. Limit osób  w jednej sesji to 4, dlatego wejście do sauny jest możliwe tylko po zaplanowaniu nawet gdy jest ona bezpłatna. W saunie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. 

   Treść regulaminu sauny:

   a. Zaleca się przebywanie w saunach nago, szczególnie w suchych, gdzie nagrzany strój kąpielowy grozi poparzeniem i blokuje krążenie.

   b. W saunie suchej siadaj tylko na ręczniku, nigdy nie dotykaj nagim ciałem bezpośrednio desek siedzisk. Dotyczy to również stóp. W saunie parowej zanim usiądziesz polej siedzisko wodą z węża (dla schłodzenia i higieny).

   c. Przed wejściem do sauny należy wziąć prysznic.

   d. Zaleca się po wyjściu z sauny schłodzić ciało pod prysznicem i wypocząć na leżance. Cykl powtarzać.

   e. Zaleca się zabieranie ze sobą wody do picia. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w saunie.

   f. Bezpieczeństwo. Jeśli czujesz się zagrożony, naciśnij guzik alarmowy w saunie (najpierw upewnij się gdzie są umiejscowione) lub skontaktuj się telefonicznie z recepcją (telefon z numerem alarmowym jest przy drzwiach wejściowych).

7. Pełny regulamin korzystania z basenu jest wywieszony na basenie przed wejściem. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się z nim. 

a. Zajęcia w basenie odbywają się w trybie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z kartą zabiegową i wówczas należy wykonywać polecenia fizjoterapeuty (ćwiczenia) lub trybie rekreacyjnym (po pobraniu biletu wstępu z recepcji) i wówczas pobyt w wodzie odbywa się pod nadzorem ratownika. Należy zawsze słuchać poleceń ratownika lub fizjoterapeuty.

b.Na terenie przy basenie i w szatniach obowiązuje zakaz chodzenia boso oraz zakaz biegania ze względu na niebezpieczeństwo upadku na śliskiej nawierzchni. Obowiązują klapki basenowe.

c.W wodzie obowiązują czepki kąpielowe.

d.Zaleca się stosowanie okularków pływackich lub nie otwieranie oczu pod wodą ze względu na działanie solanki.

e.Zakazane jest skakanie do wody na nogi i na głowę.

f. Przed wejściem do wody należy umyć całe ciało.

g. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z basenu tylko wraz z osobą dorosłą towarzyszącą-opiekunem. Opiekun musi zgłosić swoją opiekę ratownikowi.Osoby niepełnoletnie pozostające pod opieką dorosłego o wzroście poniżej 1,55, a nie umiejące pływać (co stwierdza ratownik), muszą być wyposażone w rękawki wypornościowe lub kamizelkę ratunkową pod rygorem zakazu wejścia do wody.

8. Uczestnik wczasów odchudzających dieta Dr Bardadyna  przyjmuje do wiadomości, że na konsultacjach wstępnych może mu zostać okrojony program zajęć ze względu na stan zdrowia, i nie powoduje to zmiany ceny za pakiet.  

9. Uczestnik Akademii Zdrowego Kręgosłupa przyjmuje do wiadomości, że na konsultacjach wstępnych może mu zostać okrojony program zajęć ze względu na stan zdrowia, i nie powoduje to zmiany ceny za pakiet.  

10. Przewiduje się możliwość zamawiania zabiegów drogą mailową na adres: planowanie@san.pl przez Gości przed przyjazdem do San Medical Spa. W takim trybie Gość musi podpisać oświadczenie jak w załączniku nr 1 przed przystąpieniem do zabiegów lub jeśli chce skonsultować swój wybór z lekarzem to wraz z zamówieniem zabiegów musi zamówić odpłatną konsultację lekarską. Gościowi takiemu nie przysługuje bezpłatna konsultacja lekarska. 

11. Osoba korzystająca z urządzeń diagnostycznych Zebris i Bio-Corpus jeśli chce, aby jej dane zostały zachowane w systemie informatycznym Sanu na przyszłość dla dalszych analiz i porównań związanych tylko z badaną osobą i dla niej, musi w tym celu podpisać stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do  regulaminu.

12. Na sali fitness obowiązuje regulamin, z którym należy się zapoznać przed przystąpieniem do ćwiczeń.

Pełny tekst regulaminu sali fitness:

a. Zajęcia na sali fitness odbywają się bez nadzoru fizjoterapety, i dlatego każdy ćwiczący wykonuje ćwiczenia na własną odpowiedzialność.

b. Jeżeli ćwiczący ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie ćwiczeń na sprzęcie dostępnym w sali fitness powinien zasięgnąć opinii lekarza.

c. Jeżeli ćwiczący ma watpliwości co do sposobu obsługi urządzeń powinien przed rozpoczęciem ich używania zwrócić się o instrukcje do fizjoterapeuty (proszę zgłosić w recepcji).

d. W każdym przypadku należy dostosować prędkość i obciążenia do swoich możliwości i zaczynać od najlżejszych obciążeń celem zapoznania się ze sprzętem i rozgrzania.

e. Przed użyciem rowerków do spinningu upewnij się gdzie jest hamulec (patrz tablica przy rowerkach).

f. Używając bieżni zapnij linkę bezpieczeństwa i dostosuj prędkość do swoich możliwości. Realne zagrożenie upadkiem.

g. Wszelkie nieprawidłowości proszę zgłaszać w recepcji.

h.  Na sali dla bezpieczeństwa ćwiczących oraz dla zabezpieczenia sprzętu obowiązuje czyste, tylko do użytku wewnętrznego obuwie sportowe.

  Zał. nr 1- wzór oświadczenia: 

OŚWIADCZENIE GOŚCIA SAN MEDICAL SPA / KLIENTA 

Imię i nazwisko: 

Nr pokoju 

Termin pobytu 

Oświadczam, iż: 

1)     Zapoznałem się z treścią „Regulaminu korzystania z usług Bazy Zabiegowej  SAN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu” (Regulamin), 

2)     Stan mojego zdrowia pozwala na skorzystanie z wybranych przeze mnie   zabiegów, nie otrzymałem przeciwwskazań lekarskich względem skorzystania z tych zabiegów, 

3)     Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadkach określonych w Regulaminie, osoba wykonująca zabieg może odmówić jego wykonania. 

4)     Świadomie rezygnuję z płatnego badania lekarskiego związanego z zamawianą usługą. 

5)     Wyrażam zgodę na archiwizację tego oświadczenia przez  San Medical Spa przez okres przechowywania dokumentacji medycznej tj. 20 lat.  

     Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 


Zał. nr 2- wzór oświadczenia: 

OŚWIADCZENIE GOŚCIA SAN MEDICAL SPA / KLIENTA 

Oświadczam, iż w związku z poddaniem się badaniu analitycznemu na urządzeniu  Zebris/Bio Corpus(niepotrzebne skreślić) 

Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych w systemie informatycznym urządzenia do czasu zażądania przeze mnie usunięcia tych danych. Dane te mogą być wykorzystywane tylko na mój użytek w przypadku przeprowadzenia kolejnego badania dla porównania danych. Wyrażam zgodę na archiwizację tego oświadczenia przez San Medical Spa przez okres przechowywania dokumentacji medycznej tj. 20 lat.  

 Czytelny podpis (imię i nazwisko )

   

III. Regulacje dotyczące posiłków  

1. Ilość i rodzaj posiłków jest określona w cenniku-ofercie  dotyczącym każdego rodzaju pobytu. 

2. W przypadku nieskorzystania z całości lub części posiłków nie zwraca się za nie pieniędzy. 

3. Do wykupionego pobytu można dokupić posiłki w cenie: 

 • klienci zakwaterowani  w San Medical Spa:

obiad – 30-PLN,  kolacja – 30,-PLN

 • osoby z zewnątrz zaproszone przez Gości San: 

wyżywienie standardowe - śniadanie – 40,-PLN, obiad – 40,-PLN, kolacja – 40,-PLN 

wyżywienie świąteczne - śniadanie – 60,-PLN, obiad – 60,-PLN, kolacja – 60,-PLN 

4. Posiłki można domawiać do godziny 12.00  dnia poprzedzającego lub na bieżąco w miarę dostępności. 

5. Nie można wynosić jedzenia z jadalni. W przypadku wynoszenia jedzenia z jadalni nasz Gość zostanie obciążony opłatą jak za dodatkowy posiłek wg cennika. Przypadki indywidualne należy zgłaszać starszemu kelnerowi i z pewnością zostaną uwzględnione. 

6. Istnieje możliwość zamówienia suchego prowiantu w miejsce przysługującego posiłku. Potrzebę taką należy zgłosić w recepcji lub starszemu kelnerowi w dniu poprzedzającym do godziny 12.00. 

7. San Medical Spa nie oferuje diet indywidualnych . 

8.  W jadalni nie należy przebywać w szlafrokach i strojach kąpielowych. 

 

IV. Regulamin Obiektu Hotelowego 

1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 06:00 rano. 

2. Po opuszczeniu pokoju należy zamknąć pokój i oddać klucz w recepcji. 

3. Osoby odwiedzające naszych Gości powinny opuścić pokoje przed 22:00. 

4. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym Pokojowych lub Recepcji. 

5. W pokoju nie wolno używać grzałek elektrycznych  grzejników - ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

6. Sprzątanie w pokojach odbywa się 3 x tydzień; wymiana ręczników : 2 x tydzień; zmiana pościeli : 1 x tydzień 

7. Ze względów estetycznych prosimy nie zawieszać sznurków z praniem na balkonach. 

8. Doba hotelowa trwa od 16:00 do 10:00 dnia następnego, lub w czasie indywidualnie uzgodnionym  w Państwa rezerwacji. Jeżeli Gość bez uzgodnienia z recepcją nie opuści pokoju do godziny 10.00  San Medical Spa  zastrzega sobie prawo do usunięcia rzeczy gościa z pokoju i obciążenia go kwotą 300,00 PLN. 

9. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu palenia w pokoju będzie nałożona kara w wysokości 500,00 PLN. 

10. San Medical Spa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który pozostawiono na parkingu publicznym przed obiektem lub na terenie obiektu. Parking San jest płatny, ale nie strzeżony. 

11. Nie wolno parkować na podjeździe przed wejściem głównym dłużej niż w celu wypakowania bagażu. 

12. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia bądź braki w wyposażeniu pokoju. Straty takie zostaną opisane protokołem nawet bez obecności gościa i wystawiona zostanie nota obciążeniowa. 

13. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50,00 PLN. 

14. Rzeczy wartościowe należy deponować w sejfie w recepcji.  San Medical Spa nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w pokoju. 

15. Wynoszenie koców z  pokoi na plażę jest zabronione. 

16. Prosimy o nie wynoszenie naczyń oraz sztućców z jadalni do pokoi. 

17. W obiekcie obowiązuje zakaz obecności zwierząt.

18.  Sprzątanie w pokojach hotelowych odbywa się 3 x w tygodniu, wymiana ręczników 2 x w tygodniu, możliwość wymiany pościeli 1 x w tygodniu. Do pokoju wypożyczyć można: szlafrok - 40 zł/pobyt, leżak - 25 zł/tydzień, parawan - 15 zł/tydzień

19. San Medical Spa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przechowalni. Przechowalnia jest monitorowana.  

 

V. Polityka prywatności-ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Gościa jest San Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 17, 78-100 Kołobrzeg, zwana dalej „San. 

2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Sanem umowy o świadczenie usług zgodnie z rezerwacją. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie zamówionych usług oraz spełnienie obowiązków podatkowych, związanych z przechowywaniem dokumentacji medycznej jak i z usprawiedliwionym interesem Sanu. Dane osobowe gości San otrzymuje od gości. 

3. Ponadto, dane osobowe Gościa są przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Sanie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Sanu. Okres przechowywania danych z monitoringu to 14 dni. Zasady dostępu do danych z monitoringu określa instrukcja SEKR-P7-IN2-01 Rodo Monitoring , dostępna na życzenia gościa. 

4. San przechowuje uzyskane dane osobowe bezterminowo. Na życzenie gościa San usunie dane gościa podane w karcie rejestracyjnej jako dobrowolne bezzwłocznie(nr telefonu i adres e-mail) zaś dane obowiązkowe po minięciu terminów opisanych w pkt 5. Podobnie na każde życzenie usuniemy z naszej listy adres e-mail pozyskany od osoby zapisującej się na newsletter przez naszą stronę www.san.pl 

5. Podstawą prawną do przetwarzania pozostałych danych osobowych jak imię, nazwisko i adres jest usprawiedliwiony interes Sanu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z terminem przedawnienia roszczeń za usługę hotelową, który wynosi 2 lata. Podanie danych osobowych w przypadku pobytu nie przekraczającego 1 doby jest wymogiem umownym warunkującym zawarcie umowy. Gość przebywający w Sanie ponad 2 doby podlega  przepisom o opłacie klimatycznej, na podstawie których San przechowuje jego dane przez 6 lat. Podobnie jest w przypadku wystawienia faktury. Dane o kraju stałego pobytu przekazujemy zanonimizowane do GUS.  Dane medyczne przechowujemy na podstawie przepisów o dokumentacji medycznej przez 20 lat. 

6. San dokonał oceny poziomu zabezpieczenia danych osobowych gości i zapewnia, że wprowadzone rozwiązania techniczne i informatyczne zabezpieczają te dane w pełni. 

7. San informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub do żądania ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres sekretariat@san.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby San.  

8. San informuje, że dane osobowe Gościa  przekazywane następującym kategoriom odbiorców przetwarzającym te dane w naszym imieniu i tylko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

  1. Firmom księgowym współpracującym z San bez prawa dalszego przekazywania.

  1. Kancelariom prawnym współpracującym z San w przypadku wystąpienia przez San z roszczeniem wobec gościa, bez prawa dalszego przekazywania. 

  1. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z San w przypadku wystąpienia gościa z roszczeniem wobec Sanu. 

  1. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT San w celu archiwizacji danych bez prawa dalszego przekazywania. 

  1. Firmom kurierskim i pocztowym w celu przesłania potwierdzenia rezerwacji pocztą tradycyjną. 

9. San informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.  

10. W przypadku zarezerwowania noclegu w Sanie za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego dane osobowe gościa w postaci imienia, nazwiska i adresu San otrzymał od biura lub portalu w dniu dokonania rezerwacji. 

11. Adresy e-mail i inne dane uzyskane w procesie rezerwacji są przetwarzane tylko na potrzeby procesu rezerwacji. 

12. Jeśli płacą państwo za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej to wejdziemy w posiadanie informacji z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia poprawności zapłaty a w razie potrzeby dokonania zwrotów. 

13. San nie profiluje danych gości ani nikomu ich nie przekazuje poza przypadkami opisanymi w pkt 8. San sporządza zanonimizowane zestawienia, analizy i statystki na potrzeby własne oraz GUS.

14. Kontynuując przeglądanie stron serwisu www.san.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej możesz wyrazić zgodę na ich zapisywanie albo je zablokować. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to przeglądarki internetowe.