Kołobrzeg
| PL | EN | DE |

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI , POBYTU i OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  W SANATORIUM SAN  sp. z o.o. W KOŁOBRZEGU  

Wszystkie rodzaje pobytów na terenie obiektu Sanatorium SAN Medical Spa podlegają niniejszemu regulaminowi na który składają się regulaminy częściowe jak niżej: 


  I. Zasady  rezerwacji pobytu 

 II. Regulamin korzystania z usług Bazy Zabiegowej  

III. Regulacje dotyczące posiłków 

IV. Regulamin Obiektu Hotelowego 

V. Polityka prywatności-ochrona danych osobowych 

  I.  Zasady Rezerwacji pobytu 

1. Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłaceniu 30% zaliczki za pobyt na konto Sanatorium San w ustalonym terminie  podanym w potwierdzeniu rezerwacji. 

2. Niewpłacenie zaliczki w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. 

3. W przypadku rezygnacji z pobytu rezerwującemu przysługuje zwrot zaliczki w wysokości: 

  • w przypadku rezygnacji z rezerwacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu zwracana jest cała zaliczka. 

  • w terminie krótszym niż 30 dni do 5 dni przed rozpoczęciem pobytu zwracane jest 50% zaliczki. 

 • w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni do rozpoczęcia pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi. 

4. Dokonywanie rezerwacji jest możliwe na powyższych zasadach na okresy do 13 miesięcy przed planowanym pobytem z gwarancją ceny z dnia rezerwacji. 

Na okresy pobytu powyżej 13 miesięcy od dnia dokonania rezerwacji rezerwacja będzie przyjęta jako wstępna bez przyjęcia zaliczki . 

Na 12 miesięcy przed pobytem klientowi zostanie przedstawiona ostateczna oferta z ceną do akceptacji i z prośbą wpłacenia zaliczki. 

5. Sanatorium San zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn technicznych do dnia przyjazdu. W takim przypadku zwraca zaliczkę oraz zwraca koszt podróży w 2 strony o ile odwołanie pobytu nastąpiło w dniu przyjazdu a gościa nie udało się zakwaterować w innym obiekcie na takich samych warunkach.  

6. W przypadku opisanym w pkt. 5. Sanatorium San dołoży wszelkich starań aby znaleźć zakwaterowanie zastępcze w innym obiekcie w porozumieniu z Gościem. 

7. Niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją na skutek wcześniejszego opuszczenia Sanatorium (bez względu na przyczynę) obciąża Gościa w 100% wartości zamówionej usługi wg pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego terminu i okresu  oraz ceny i rodzaju  pobytu. 

8. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika  to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem ceny za  zamówioną usługę. 

9. Niestawienie się Gościa w Sanatorium do godziny 10.30 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji o fakcie późniejszego przybycia. W tym przypadku zaliczka wpłacona przy rezerwacji nie jest zwracana. 

10. Płatności pozostałej części opłaty za pobyt Goście dokonują bezpośrednio przy zakwaterowaniu     w Sanatorium w dniu przyjazdu. 

11. W dniu przyjazdu, przed zakwaterowaniem, należy wypełnić kartę rejestracyjną  okazując przy tym recepcjoniście dowód tożsamości. 

12. Jeżeli Gość dokona zmiany terminu rezerwacji ,co będzie możliwe w miarę dostępności miejsc,  wpłacona zaliczka do pierwotnej  rezerwacji przechodzi na zmienioną rezerwację ale nie podlega już zwrotowi   na zasadach opisanych w punkcie 3 w przypadku odwołania tej nowej rezerwacji. 


13. Zasady Rezerwacji ofert promocyjnych (specjalnych)

Oferty promocyjne (specjalne) nie łączą się z programem rabatowym i mają inne zasady anulacji jak niżej: 

W przypadku rezygnacji z rezerwacji oferty promocyjnej do 70 dni przed datą rozpoczęcia pobytu zwracamy całą zaliczkę.  

W terminie krótszym niż 70 dni do 40 dni przed rozpoczęciem pobytu zwracamy 50% zaliczki.  

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 40 dni do rozpoczęcia pobytu, zwracamy 20 % zaliczki. 

W przypadku nie pojawienia się w obiekcie lub rezygnacji 7 dni przed terminem zaliczki nie zwracamy 

 


II. Regulamin korzystania z usług Bazy Zabiegowej   

1. SANATORIUM SAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (dalej: SANATORIUM) oferuje usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych ,rehabilitacyjnych oraz usługi kosmetycznno-pielegnacyjne i spa 

2. Baza Zabiegowa  oferuje usługi  

 • osobom zakwaterowanym   (dalej: Gościom ) 

 • osobom niebędącym Gośćmi Sanatorium korzystającymi z noclegu (dalej: Klientom) 

3. Zabiegi  na rzecz Gości SANATORIUM lub Klientów mogą zostać wykonane  po konsultacji lekarskiej, dopuszczającej wykonanie danego zabiegu na rzecz Gościa SANATORIUM lub Klienta, jak również bez konsultacji lekarskiej, ale wówczas po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Gościa SANATORIUM lub Klienta o świadomym korzystaniu z zabiegu /usługi na własną odpowiedzialność. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Osoba planująca zabieg ma obowiązek odmówić sprzedania zabiegu/ usługi w przypadku, w którym:                                                                        

• dokumentacja medyczna Gościa SANATORIUM lub Klienta będzie zawierać wyraźne przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu lub ocena zewnętrzna stanu zdrowia lub samopoczucia , Gościa SANATORIUM lub Klienta,  będzie uzasadniała przypuszczenie, że wykonanie zabiegu może spowodować uszczerbek na zdrowiu . 

Osoba wykonująca zabieg ma prawo i obowiązek odmówić wykonania usługi /zabiegu w przypadku,  w  którym: 

• ocena zewnętrzna stanu zdrowia lub samopoczucia  Gościa SANATORIUM lub Klienta, dokonana przez osobę wykonującą zabieg bezpośrednio przed przystąpieniem do zabiegu, będzie uzasadniała przypuszczenie, że wykonanie zabiegu może spowodować uszczerbek na zdrowiu albo zagrożenie zdrowia lub życia.  W takim przypadku  zwraca się pieniądze za niewykonaną, a opłaconą dodatkowo (poza pakietem), usługę.   

O odmowie wykonania zabiegu Osoba wykonująca zabieg ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kierownika Bazy Zabiegowej oraz lekarza Sanatorium za pośrednictwem dyżurnej pielęgniarki.  

4. Goście SANATORIUM oraz Klienci mogą korzystać z zabiegów BZ  również spoza przewidzianego lub zarezerwowanego pakietu, za dokonaniem odrębnej płatności według aktualnego cennika. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia pkt  3 wyżej. 

5. Do karty zabiegowej są wpisywane tylko wcześniej opłacone zabiegi. Nie ma możliwości zamawiania zabiegów podczas pobytu w Sanatorium bez ich opłacenia z góry. Zabiegi zamówione w trybie pkt .10 poniżej muszą być opłacone wraz z wydaniem karty zabiegowej przed pierwszym zabiegiem. 

Rezygnacja z opłaconych zabiegów i zwrot pieniędzy jest możliwy do dnia poprzedzającego zabieg   do godziny 15.00. 

6. Regulamin korzystania z sauny jest wywieszony w saunie. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się z nim. Sauna koedukacyjna, zalecane jest korzystanie   niej nago  z owinięciem ciała w suchy ręcznik. Limit osób  w jednej sesji to 6 , dlatego wejście do sauny jest możliwe tylko po zaplanowaniu nawet gdy jest ona bezpłatna. W saunie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. 

7. Pełny regulamin korzystania z basenu jest wywieszony na basenie przed wejściem. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się z nim. Na basenie obowiązują czepki basenowe. 
Na terenie przy basenie oraz w szatniach należy chodzić w klapkach gumowych ze względu   na niebezpieczeństwo upadku na śliskiej nawierzchni. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z basenu tylko z opiekunem dorosłym. 

8. Uczestnik wczasów odchudzających dieta Dr Bardadyna  przyjmuje do wiadomości, że na konsultacjach wstępnych może mu zostać okrojony program zajęć ze względu na stan zdrowia i nie powoduje to zmiany ceny za pakiet.  

9. Uczestnik Akademii Zdrowego Kręgosłupa przyjmuje do wiadomości, że na konsultacjach wstępnych może mu zostać okrojony program zajęć ze względu na stan zdrowia i nie powoduje      to zmiany ceny za pakiet.  

10. Przewiduje się możliwość zamawiania zabiegów przez Gości przed przyjazdem do Sanatorium . W takim trybie Gość musi podpisać oświadczenie jak w załączniku nr 1 przed przystąpieniem do zabiegów lub jeśli chce skonsultować swój wybór z lekarzem to wraz z zamówieniem zabiegów musi zamówić odpłatną konsultację lekarską. Gościowi takiemu nie przysługuje bezpłatna konsultacja lekarska. 

11. Osoba korzystająca z urządzeń diagnostycznych Zebris i Bio-Corpus jeśli chce, aby jej dane zostały zachowane w systemie informatycznym Sanu na przyszłość dla dalszych analiz i porównań związanych  li tylko z badaną osobą i dla niej, musi w tym celu podpisać stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do  regulaminu  Zał. nr 1- wzór oświadczenia: 

OŚWIADCZENIE GOŚCIA SANATORIUM / KLIENTA 

Imię i nazwisko: 

Nr pokoju 

Termin pobytu 

Oświadczam, iż: 

1)     Zapoznałem się z treścią „Regulaminu korzystania z usług Bazy Zabiegowej SANATORIUM SAN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu” (Regulamin), 

2)     Stan mojego zdrowia pozwala na skorzystanie z wybranych przeze mnie   zabiegów, nie otrzymałem przeciwwskazań lekarskich względem skorzystania z tych zabiegów, 

3)     Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadkach określonych w Regulaminie, osoba wykonująca zabieg może odmówić jego wykonania. 

4)     Świadomie rezygnuję z płatnego badania lekarskiego związanego z zamawianą usługą. 

5)     Wyrażam zgodę na archiwizację tego oświadczenia przez Sanatorium San przez okres przechowywania dokumentacji medycznej tj. 20 lat.  

     Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 


Zał. nr 2- wzór oświadczenia: 

OŚWIADCZENIE GOŚCIA SANATORIUM / KLIENTA 

Oświadczam, iż w związku z poddaniem się badaniu analitycznemu na urządzeniu  Zebris/Bio Corpus(niepotrzebne skreślić) 

Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych w systemie informatycznym urządzenia do czasu zażądania przeze mnie usunięcia tych danych. Dane te mogą być wykorzystywane tylko na mój użytek w przypadku przeprowadzenia kolejnego badania dla porównania danych.Wyrażam zgodę na archiwizację tego oświadczenia przez Sanatorium San przez okres przechowywania dokumentacji medycznej tj. 20 lat.  

 Czytelny podpis (imię i nazwisko )

   

III. Regulacje dotyczące posiłków  

1. Ilość i rodzaj posiłków jest określona w cenniku-ofercie  dotyczącym każdego rodzaju pobytu. 

2. W przypadku nieskorzystania z całości lub części posiłków nie zwraca się za nie pieniędzy. 

3. Do wykupionego pobytu można dokupić posiłki w cenie: 

 • klienci zakwaterowani  w Sanatorium 

obiad – 25,-PLN, kolacja – 25,-PLN) 

 • osoby z zewnątrz zaproszone przez Gości San: 

(wyżywienie standardowe - śniadanie – 35,-PLN, obiad – 35,-PLN, kolacja – 35,-PLN 

wyżywienie świąteczne - śniadanie – 60,-PLN, obiad – 60,-PLN, kolacja – 60,-PLN 

4. Posiłki można domawiać do godziny 12.00  dnia poprzedzającego lub na bieżąco w miarę dostępności. 

5. Nie można wynosić jedzenia z jadalni. W przypadku wynoszenia jedzenia z jadalni nasz gość zostanie obciążony opłatą jak za dodatkowy posiłek wg cennika. Przypadki indywidualne należy zgłaszać starszemu kelnerowi i z pewnością zostaną uwzględnione. 

6. Istnieje możliwość zamówienia suchego prowiantu w miejsce przysługującego posiłku. Potrzebę taką należy zgłosić w recepcji lub starszemu kelnerowi w dniu poprzedzającym do godziny 12.00. 

7. Sanatorium San nie oferuje diet indywidualnych . 

 

IV. Regulamin Obiektu Hotelowego 

1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 06:00 rano. 

2. Po opuszczeniu pokoju należy zamknąć pokój i oddać klucz w recepcji. 

3. Osoby odwiedzające naszych Gości powinny opuścić pokoje przed 22:00. 

4. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym Pokojowych lub Recepcji. 

5. W pokoju nie wolno używać grzałek elektrycznych  grzejników, - ze względu na bezpieczeństwo    przeciwpożarowe. 

6. Sprzątanie w pokojach odbywa się 3 x tydzień. 

       -   wymiana ręczników : 2 x tydzień 

       -   zmiana pościeli : 1 x tydzień 

7. Ze względów estetycznych prosimy nie zawieszać sznurków z praniem na balkonach. 

8. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 10:00 dnia następnego, lub w czasie indywidualnie uzgodnionym  w Państwa rezerwacji. 

9. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu palenia w pokoju będzie nałożona kara w wysokości 500,00 PLN. 

10. Sanatorium San nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który pozostawiono na parkingu publicznym przed obiektem lub na terenie obiektu. Parking San jest płatny ale nie strzeżony. 

11. Nie wolno parkować na podjeździe przed wejściem głównym dłużej niż w celu wypakowania bagaży. 

12. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia bądź braki w wyposażeniu pokoju. Straty takie zostaną opisane protokołem nawet bez obecności gościa i wystawiona zostanie nota obciążeniowa. 

13. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50,00 PLN. 

14. Rzeczy wartościowe należy deponować w sejfie w recepcji. Sanatorium San nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w pokoju. 

15. Wynoszenie koców z  pokoi na plażę jest zabronione. 

16. Prosimy o nie wynoszenie naczyń oraz sztućców z jadalni do pokoi. 

17. W obiekcie obowiązuje zakaz obecności zwierząt 

 

 

V. Polityka prywatności-ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Sanatorium San sp. z o.o. ul. Kasprowicza 17, 78-100 Kołobrzeg, zwana dalej „San. 

2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Sanem umowy o świadczenie usług zgodnie z rezerwacją. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie zamówionych usług oraz spełnienie obowiązków podatkowych, związanych z przechowywaniem dokumentacji medycznej jak i z usprawiedliwionym interesem Sanu. Dane osobowe gości San otrzymuje od gości. 

3. Ponadto, dane osobowe Gościa są przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Sanie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Sanu. Okres przechowywania danych z monitoringu to 14 dni. Zasady dostępu do danych z monitoringu określa instrukcja SEKR-P7-IN2-01 Rodo Monitoring , dostępna na życzenia gościa. 

4. San przechowuje uzyskane dane osobowe bezterminowo. Na życzenie gościa San usunie dane gościa podane w karcie rejestracyjnej jako dobrowolne bezzwłocznie(nr telefonu i adres e-mail) zaś dane obowiązkowe po minięciu terminów opisanych w pkt 5. Podobnie na każde życzenie usuniemy z naszej listy adres e-mail pozyskany od osoby zapisującej się na newsletter przez naszą stronę www.san.pl 

5. Podstawą prawną do przetwarzania pozostałych danych osobowych jak imię, nazwisko i adres jest usprawiedliwiony interes Sanu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z terminem przedawnienia roszczeń za usługę hotelową, który wynosi 2 lata. Podanie danych osobowych w przypadku pobytu nie przekraczającego 1 doby jest wymogiem umownym warunkującym zawarcie umowy. Gość przebywający w Sanie ponad 2 doby podlega  przepisom o opłacie klimatycznej, na podstawie których San przechowuje jego dane przez 6 lat. Podobnie jest w przypadku wystawienia faktury. Dane o kraju stałego pobytu przekazujemy zanonimizowane do GUS.  Dane medyczne przechowujemy na podstawie przepisów o dokumentacji medycznej przez 20 lat. 

6.  San dokonał oceny poziomu zabezpieczenia danych osobowych gości i zapewnia, że wprowadzone rozwiązania techniczne i informatyczne zabezpieczają te dane w pełni. 

7. San informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub do żądania ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres sekretariat@san.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby San.  

8. San informuje, że dane osobowe Gościa  przekazywane następującym kategoriom odbiorców przetwarzającym te dane w naszym imieniu i tylko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

  1. Firmom księgowym współpracującym z San bez prawa dalszego przekazywania 

  1. Kancelariom prawnym współpracującym z San w przypadku wystąpienia przez San z roszczeniem wobec gościa, bez prawa dalszego przekazywania. 

  1. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z San w przypadku wystąpienia gościa z roszczeniem wobec Sanu. 

  1. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT San w celu archiwizacji danych bez prawa dalszego przekazywania. 

  1. Firmom kurierskim i pocztowym w celu przesłania potwierdzenia rezerwacji pocztą tradycyjną. 

9. San informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.  

10. W przypadku zarezerwowania noclegu w Sanie za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego dane osobowe gościa w postaci imienia, nazwiska i adresu San otrzymał od biura lub portalu w dniu dokonania rezerwacji. 

11. Adresy e-mail i inne dane uzyskane w procesie rezerwacji są przetwarzane tylko na potrzeby procesu rezerwacji. 

12. Jeśli płacą państwo za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej to wejdziemy w posiadanie informacji z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia poprawności zapłaty a w razie potrzeby dokonania zwrotów. 

13. San nie profiluje danych gości ani nikomu ich nie przekazuje poza przypadkami opisanymi w pkt 8. San sporządza zanonimizowane   zestawienia, analizy i statystki na potrzeby własne oraz GUS  

14. Kontynuując przeglądanie stron serwisu www.san.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej możesz wyrazić zgodę na ich zapisywanie albo je zablokować. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają  przeglądarki internetowe. 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Klimatyczny Kołobrzeg Kołobrzeg Biega Kołobrzeg SPA