Regulamin

II. Regulamin korzystania z usług Bazy Zabiegowej i Gabinetu Urody Sanatorium San Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu

1. SANATORIUM SAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (dalej: SANATORIUM) oferuje usługi m. in. w zakresie świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, świadczonych w ramach Bazy Zabiegowej (dalej: BZ) oraz usługi kosmetyczno-pielęgnacyjne i SPA w ramach Gabinetu Urody (dalej: GU), wyodrębnionego jako dział Bazy Zabiegowej.

2. BZ i GU oferują usługi (zabiegi):

• osobom zakwaterowanym i korzystającym ze świadczeń sanatoryjnych w Sanatorium za pełną odpłatnością (dalej: Gościom Sanatorium)

• osobom zakwaterowanym i korzystającym ze świadczeń sanatoryjnych Sanatorium w ramach skierowania przez NFZ (dalej: Kuracjuszom)

• osobom niebędącym Gośćmi Sanatorium lub Kuracjuszami (dalej: Klientom)

3. Zabiegi BZ i GU na rzecz Kuracjuszy mogą być świadczone wyłącznie na zlecenie lekarza lub po konsultacji lekarskiej, dopuszczającej wykonanie danego zabiegu na rzecz Kuracjusza.

Zabiegi BZ i GU na rzecz Gości SANATORIUM lub Klientów mogą zostać wykonane na zlecenie lekarza lub po konsultacji lekarskiej, dopuszczającej wykonanie danego zabiegu na rzecz Gościa SANATORIUM lub Klienta, jak również bez konsultacji lekarskiej ale wówczas po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Gościa SANATORIUM lub Klienta o świadomym korzystaniu z zabiegu, usługi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Osoba planująca zabieg ma obowiązek odmówić sprzedania/zlecenia Usługi w przypadku, w którym:
• dokumentacja medyczna Gościa SANATORIUM lub Klienta będzie zawierać wyraźne przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu lub ocena zewnętrzna stanu zdrowia lub samopoczucia Kuracjusza, Gościa SANATORIUM lub Klienta, będzie uzasadniała przypuszczenie, że wykonanie zabiegu może spowodować uszczerbek na zdrowiu .

Osoba wykonująca zabieg ma prawo i obowiązek odmówić wykonania usługi w przypadku, w którym:

• ocena zewnętrzna stanu zdrowia lub samopoczucia Kuracjusza, Gościa SANATORIUM lub Klienta, dokonana przez Osobę wykonującą zabieg bezpośrednio przed przystąpieniem do zabiegu, będzie uzasadniała przypuszczenie, że wykonanie zabiegu może spowodować uszczerbek na zdrowiu albo zagrożenie zdrowia lub życia. W takim przypadku klientowi zwraca się pieniądze za niewykonaną a opłaconą dodatkowo, poza pakietem , usługę.

O odmowie wykonania zabiegu Osoba wykonująca zabieg ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kierownika Bazy Zabiegowej oraz lekarza Sanatorium za pośrednictwem dyżurnej pielęgniarki.

4. Goście SANATORIUM, Kuracjusze oraz Klienci mogą korzystać z zabiegów BZ i GU również spoza przewidzianego lub zarezerwowanego pakietu, za dokonaniem odrębnej płatności według aktualnego cennika. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia 3.

5. Do karty zabiegowej są wpisywane tylko wcześniej opłacone zabiegi. Nie ma możliwości zamawiania zabiegów podczas pobytu w Sanatorium bez ich opłacenia z góry. Rezygnacja z opłaconych zabiegów i zwrot pieniędzy jest możliwy do dnia poprzedzającego zabieg do godziny 15.00.

6. Regulamin korzystania z sauny jest wywieszony w saunie. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się z nim. Sauna jest mieszana damsko męska, zalecane jest korzystanie nago, limit osób w jednej sesji to 6 , dlatego wejście do sauny jest możliwe tylko po zaplanowaniu nawet , gdy jest ona bezpłatna.

7. Pełny regulamin korzystania z basenu jest wywieszony na basenie przed wejściem . Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się z nim. Na basenie obowiązują czepki basenowe. Na terenie przy basenie oraz w szatniach należy chodzić w klapkach gumowych ze względu na niebezpieczeństwo upadku na śliskiej nawierzchni.

8. Uczestnik wczasów odchudzających Dr Bardadyna oświadcza poprzez wykupienie pakietu, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach opisanych w programie.

9.Uczestnik Akademii Zdrowego Kręgosłupa przyjmuje do wiadomości, że na konsultacjach wstępnych może mu zostać okrojony program zajęć ze względu na stan zdrowia i nie powoduje to zmiany ceny za pakiet. W miarę możliwości zostaną mu zaproponowane inne zajęcia.

 

Załącznik Nr 1 do „Regulaminu korzystania z usług Bazy Zabiegowej i Gabinetu Kosmetycznego  SANATORIUM SAN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu”

 

 

 

OŚWIADCZENIE GOŚCIA SANATORIUM / KURACJUSZA / KLIENTA*

 

Oświadczam, iż:

1)      Zapoznałem się z treścią „Regulaminu korzystania z usług Bazy Zabiegowej i Gabinetu Kosmetycznego  SANATORIUM SAN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu” (Regulamin),

2)      stan mojego zdrowia pozwala na skorzystanie z tych zabiegów, nie otrzymałem przeciwwskazań lekarskich względem skorzystania z tych zabiegów,

3)      przyjmuję do wiadomości, iż w przypadkach określonych w Regulaminie, Osoba wykonująca zabieg może odmówić jego wykonania.

4)      Świadomie rezygnuję z płatnego badania lekarskiego związanego z zamawianą usługą.

 

 

 

 

Czytelny podpis (imię i nazwisko)

 

* Niepotrzebne skreślić

UWAGA:

1)       Gościem SANATORIUMjest osoba zakwaterowana i korzystająca ze świadczeń sanatoryjnych w SANATORIUM za pełną odpłatnością,

2)       Kuracjuszemjest osoba zakwaterowana i korzystająca ze świadczeń sanatoryjnych w SANATORIUM w ramach skierowania przez NFZ,

3)       Klientem jest osoba niebędąca Gościem SANATORIUM lub Kuracjuszem.