Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W SANATORIUM SAN W KOŁOBRZEGU ważny od 01 luty 2016.
 
  I. Rezerwacja pobytu
 II. Baza Zabiegowa
III. Posiłki
IV. Regulamin Obiektu
 
I. Rezerwacja pobytu
 
1.   Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłaceniu 30% zaliczki za pobyt  na konto Sanatorium San w ustalonym terminie  podanym w potwierdzeniu rezerwacji.
2. Niewpłacenie zaliczki w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
3. W przypadku rezygnacji z pobytu rezerwującemu przysługuje zwrot zaliczki w wysokości:
  • w przypadku rezygnacji z rezerwacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu zwracana jest  cała zaliczka.
  • w terminie krótszym niż 30 dni do 5 dni przed rozpoczęciem pobytu zwracane jest  50% zaliczki.
 • w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni do rozpoczęcia pobytu zaliczka  nie podlega zwrotowi.
4. Sanatorium San  zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn technicznych do dnia przyjazdu. W takim przypadku  zwraca zaliczkę oraz zwraca koszt podróży o ile odwołanie pobytu nastąpiło w dniu przyjazdu a gościa nie udało się zakwaterować w innym obiekcie na takich samych warunkach. 
5. W przypadku opisanym w pkt. 4 Sanatorium San dołoży wszelkich starań aby znaleźć zakwaterowanie zastępcze w innym obiekcie w porozumieniu z Gościem.
6. Niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją na skutek wcześniejszego opuszczenia Sanatorium  (bez względu na przyczynę) obciąża Gościa w 100% wartości zamówionej  usługi  wg pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego terminu i okresu    oraz ceny i rodzaju  pobytu.
7.  Niewykorzystanie całości  pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu  niż wynika       to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem ceny  za  zamówioną usługę.
8. Niestawienie się Gościa w Sanatorium  do godziny 10.30 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej
 nie powiadomił recepcji o fakcie późniejszego przybycia. W tym przypadku zaliczka wpłacona przy rezerwacji nie jest zwracana.
9. Płatności pozostałej części opłaty za pobyt Goście dokonują bezpośrednio przy zakwaterowaniu     w Sanatorium w dniu przyjazdu.
10. W dniu przyjazdu, przed zakwaterowaniem, należy wypełnić kartę meldunkową okazując przy tym recepcjoniście dowód tożsamości.
11. Jeżeli Gość dokona zmiany terminu rezerwacji , co jest możliwe w miarę dostępności miejsc,  wpłacona zaliczka do pierwotnej  rezerwacji przechodzi na zmienioną rezerwację ale nie podlega zwrotowi na zasadach opisanych w punkcie 3 w przypadku odwołania tej nowej rezerwacji.
 
II. Regulamin korzystania z usług Bazy Zabiegowej i Gabinetu Urody Sanatorium San Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu
 
1. SANATORIUM SAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (dalej: SANATORIUM) oferuje usługi  w zakresie świadczeń zdrowotnych   i rehabilitacyjnych, świadczonych w ramach Bazy Zabiegowej (dalej: BZ) oraz usługi kosmetyczno-pielęgnacyjne i SPA   w ramach Gabinetu Urody (dalej: GU), wyodrębnionego jako dział Bazy Zabiegowej.
 
2. BZ i GU oferują usługi (zabiegi):
 • osobom zakwaterowanym i korzystającym ze świadczeń sanatoryjnych w Sanatorium za pełną odpłatnością (dalej: Gościom Sanatorium)
 • osobom zakwaterowanym i korzystającym ze świadczeń sanatoryjnych Sanatorium w ramach skierowania przez NFZ (dalej: Kuracjuszom)
 • osobom niebędącym Gośćmi Sanatorium lub Kuracjuszami (dalej: Klientom)
 
3.Zabiegi BZ i GU na rzecz Kuracjuszy mogą być świadczone wyłącznie na zlecenie lekarza lub        po konsultacji lekarskiej, dopuszczającej wykonanie danego zabiegu na rzecz Kuracjusza.
 
Zabiegi BZ i GU na rzecz Gości SANATORIUM lub Klientów mogą zostać wykonane na zlecenie lekarza lub po konsultacji lekarskiej, dopuszczającej wykonanie danego zabiegu na rzecz Gościa SANATORIUM lub Klienta, jak również bez konsultacji lekarskiej, ale wówczas po uprzednim  złożeniu oświadczenia przez Gościa SANATORIUM lub Klienta o świadomym korzystaniu z zabiegu, usługi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
Osoba planująca zabieg ma obowiązek odmówić sprzedania/zlecenia Usługi w przypadku,                                                                                       w którym:                                                                       
• dokumentacja medyczna Gościa SANATORIUM lub Klienta będzie zawierać wyraźne przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu lub  ocena zewnętrzna stanu zdrowia lub samopoczucia Kuracjusza, Gościa SANATORIUM lub Klienta,  będzie uzasadniała przypuszczenie, że wykonanie zabiegu może spowodować uszczerbek na zdrowiu .
 
Osoba wykonująca zabieg ma prawo i obowiązek  odmówić wykonania usługi w przypadku,            w  którym:
• ocena zewnętrzna stanu zdrowia lub samopoczucia Kuracjusza, Gościa SANATORIUM lub Klienta, dokonana przez Osobę wykonującą zabieg bezpośrednio przed przystąpieniem do zabiegu, będzie uzasadniała przypuszczenie, że wykonanie zabiegu może spowodować uszczerbek na zdrowiu albo zagrożenie zdrowia lub życia.  W takim przypadku klientowi zwraca się pieniądze za niewykonaną,     a opłaconą dodatkowo  poza pakietem , usługę. 
 
O odmowie wykonania zabiegu Osoba wykonująca zabieg ma obowiązek niezwłocznie  powiadomić Kierownika Bazy Zabiegowej oraz lekarza Sanatorium za pośrednictwem dyżurnej pielęgniarki.
 
4. Goście SANATORIUM, Kuracjusze oraz Klienci mogą korzystać z zabiegów BZ i GU również spoza przewidzianego lub zarezerwowanego pakietu, za dokonaniem odrębnej płatności według aktualnego cennika. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia 3.
5. Do karty zabiegowej są wpisywane tylko wcześniej opłacone zabiegi. Nie ma możliwości zamawiania zabiegów podczas pobytu w Sanatorium bez ich opłacenia z góry.
Rezygnacja z opłaconych zabiegów i zwrot pieniędzy jest możliwy do dnia poprzedzającego zabieg   do godziny 15.00.
6. Regulamin korzystania z sauny jest wywieszony w saunie. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się z nim. Sauna jest mieszana damsko - męska, zalecane jest korzystanie nago                  z owinięciem ciała w suchy ręcznik. Limit osób  w jednej sesji to 6 , dlatego wejście do sauny jest możliwe tylko po zaplanowaniu nawet, gdy jest ona bezpłatna.
7. Pełny regulamin korzystania z basenu jest wywieszony na basenie przed wejściem. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się z nim.
Na basenie obowiązują czepki basenowe.
Na terenie przy basenie oraz w szatniach należy chodzić w klapkach gumowych ze względu              na niebezpieczeństwo upadku na śliskiej nawierzchni.
8. Uczestnik wczasów odchudzających Dr Bardadyna  oświadcza poprzez wykupienie pakietu, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach opisanych w programie.
9. Uczestnik Akademii Zdrowego Kręgosłupa przyjmuje do wiadomości, że na konsultacjach wstępnych może mu zostać okrojony program zajęć ze względu na stan zdrowia i nie powoduje         to zmiany ceny za pakiet. W miarę możliwości zostaną mu zaproponowane inne zajęcia.
10. Przewiduje się możliwość zamawiania zabiegów przez Gości przed przyjazdem do Sanatorium. W takim trybie Gość musi podpisać oświadczenie ( jak w załączniku nr 1) przed przystąpieniem do zabiegów lub jeśli chce skonsultować swój wybór z lekarzem, to wraz z zamówieniem zabiegów musi zamówić odpłatną konsultację lekarską. Gościowi takiego nie przysługuj bezpłatna konsultacja lekarska.
 
Zał. nr 1- wzór oświadczenia:
OŚWIADCZENIE GOŚCIA SANA
 
 
Oświadczam, iż:
1)      Zapoznałem się z treścią „Regulaminu korzystania z usług Bazy Zabiegowej i Gabinetu Urody   SANATORIUM SAN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu” (Regulamin).
2)      Stan mojego zdrowia pozwala na skorzystanie z wybranych przeze mnie  tych zabiegów, nie otrzymałem przeciwwskazań lekarskich względem skorzystania z tych zabiegów.
3)      Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadkach określonych w Regulaminie, Osoba wykonująca zabieg może odmówić jego wykonania.
4)      Świadomie rezygnuję z płatnego badania lekarskiego związanego z zamawianą usługą.
 
 
 
Czytelny podpis (imię i nazwisko)
 
 
 
 
III. Regulacje dotyczące posiłków
 
1. Ilość i rodzaj posiłków jest określona w cenniku dotyczącym każdego rodzaju pobytu.
2. W przypadku nie skorzystania z całości lub części posiłków nie zwraca się za nie pieniędzy.
3. Do wykupionego pobytu można dokupić posiłki w cenie:
 • klienci zakwaterowani  w Sanatorium
( obiad – 20,-PLN, kolacja – 15,-PLN)
 • osoby z zewnątrz
(wyżywienie standardowe - śniadanie – 30,-PLN, obiad – 35,-PLN, kolacja – 30,-PLN
wyżywienie świąteczne - śniadanie – 50,-PLN, obiad – 50,-PLN, kolacja – 50,-PLN)
 
 
4. Posiłki można domawiać do godziny 12.00  dnia poprzedzającego lub na bieżąco w miarę dostępności.
5. Nie można wynosić jedzenia z jadalni. Przypadki indywidualne należy zgłaszać starszemu kelnerowi.
6. Istnieje możliwość zamówienia suchego prowiantu w miejsce posiłku. Potrzebę taką należy zgłosić w recepcji lub starszemu kelnerowi w dniu poprzedzającym do godziny 12.00.
7. Sanatorium San nie oferuje diet indywidualnych. Wegetarianie znajdą dania bezmięsne w bufecie.
 
IV. Regulamin Obiektu Hotelowego
 
1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 06:00 rano.
2. Po opuszczeniu pokoju należy sprawdzić, czy pokój jest zamknięty.
3. Osoby odwiedzające naszych Gości powinny opuścić pokoje przed 22:00.
4. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym Pokojówek lub Recepcji.
5. W pokoju nie wolno używać grzałek elektrycznych, grzejników, - ze względu na bezpieczeństwo    przeciwpożarowe.
6. Do suszenia ręczników należy używać znajdujących się na balkonie suszarek.
7. Ze względów estetycznych prosimy nie zawieszać sznurków z praniem na balkonach.
8. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 10:00 dnia następnego, lub w czasie indywidualnie uzgodnionym  w Państwa rezerwacji.
9. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu palenia w pokoju będzie nałożona kara w wysokości 200,00 PLN.
10. Sanatorium San nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który pozostawiono na parkingu publicznym przed obiektem lub         na terenie obiektu.
11. Nie wolno parkować na podjeździe przed wejściem głównym dłużej niż w celu wypakowania bagaży.
12. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia bądź braki w wyposażeniu pokoju. 
13. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50,00 PLN
14. Rzeczy wartościowe należy deponować w sejfie w recepcji.
15. Wynoszenie koców z  pokoi na plażę jest zabronione.
16. Prosimy o nie wynoszenie naczyń oraz sztućców z jadalni do pokoi.
17. W obiekcie obowiązuje zakaz obecności zwierząt.
18. Sprzątanie w pokojach odbywa się 3 x tydzień, w następujące dni: poniedziałek, środa, piątek;
      - wymiana ręczników 2 x tydzień
      - zmiana pościeli 1 x tydzień
19. Jest możliwość wypożyuczenia szlafroka za opłatą 20.00 zł/ za cały pobyt.
W sezonie letnim Sanatorium San umożliwia wypożyczenie parawanów i leżaków w cenie 10,00 zł/ za pob yt.