Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W SANATORIUM SAN W KOŁOBRZEGU ważny od 13.10.2017
 
Wszystkie rodzaje pobytów na terenie obiektu Sanatorium SAN podlegają niniejszemu regulaminowi na który składają się regulaminy częściowe jak niżej:
 
 I. Zasady rezerwacji pobytu
II. Regulamin korzystania z usług Bazy Zabiegowej i Gabinetu Urody
III. Regulacje dotyczące posiłków
IV. Regulamin Obiektu Hotelowego
 
I. Zasady Rezerwacji pobytu
 
1. Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłaceniu 30% zaliczki za pobyt na konto Sanatorium San w ustalonym terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji.
 
2. Niewpłacenie zaliczki w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 
3. W przypadku rezygnacji z pobytu rezerwującemu przysługuje zwrot zaliczki w wysokości:
 
• w przypadku rezygnacji z rezerwacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu zwracana jest cała zaliczka.
• w terminie krótszym niż 30 dni do 5 dni przed rozpoczęciem pobytu zwracane jest 50% zaliczki.
• w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni do rozpoczęcia pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.
 
4.Dokonywanie rezerwacji jest możliwe na powyższych zasadach na okresy do 13 miesięcy przed planowanym pobytem z gwarancją ceny z dnia rezerwacji. Na okresy pobytu powyżej 13 miesięcy od dnia dokonania rezerwacji rezerwacja będzie przyjęta jako wstępna bez przyjęcia zaliczki . Na 12 miesięcy przed pobytem klientowi zostanie przedstawiona ostateczna oferta z ceną do akceptacji i z prośbą wpłacenia zaliczki.
 
5. Sanatorium San zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn technicznych do dnia przyjazdu. W takim przypadku zwraca zaliczkę oraz zwraca koszt podróży w 2 strony o ile odwołanie pobytu nastąpiło w dniu przyjazdu a gościa nie udało się zakwaterować w innym obiekcie na takich samych warunkach.
 
6. W przypadku opisanym w pkt. 4 Sanatorium San dołoży wszelkich starań aby znaleźć zakwaterowanie zastępcze w innym obiekcie w porozumieniu z Gościem.
 
7. Niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją na skutek wcześniejszego opuszczenia Sanatorium (bez względu na przyczynę) obciąża Gościa w 100% wartości zamówionej usługi wg pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego terminu i okresu oraz ceny i rodzaju pobytu.
 
8. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem ceny za zamówioną usługę.
 
9. Niestawienie się Gościa w Sanatorium do godziny 10.30 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji o fakcie późniejszego przybycia. W tym przypadku zaliczka wpłacona przy rezerwacji nie jest zwracana.
 
10. Płatności pozostałej części opłaty za pobyt Goście dokonują bezpośrednio przy zakwaterowaniu w Sanatorium w dniu przyjazdu.
 
11. W dniu przyjazdu, przed zakwaterowaniem, należy wypełnić kartę meldunkową okazując przy tym recepcjoniście dowód tożsamości.
 
12. Jeżeli Gość dokona zmiany terminu rezerwacji , co będzie możliwe w miarę dostępności miejsc, wpłacona zaliczka do pierwotnej rezerwacji przechodzi na zmienioną rezerwację ale nie podlega już zwrotowi na zasadach opisanych w punkcie 3 w przypadku odwołania tej nowej rezerwacji.
 
 
 
II. Regulamin korzystania z usług Bazy Zabiegowej i Gabinetu Urody
 
1. SANATORIUM SAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (dalej: SANATORIUM) oferuje usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, świadczonych w ramach Bazy Zabiegowej (dalej: BZ) oraz usługi kosmetyczno-pielęgnacyjne i SPA w ramach Gabinetu Urody (dalej: GU), wyodrębnionego jako dział Bazy Zabiegowej.
 
2. BZ i GU oferują usługi (zabiegi):
 
• osobom zakwaterowanym i korzystającym ze świadczeń sanatoryjnych w Sanatorium za pełną odpłatnością (dalej: Gościom Sanatorium)
• osobom zakwaterowanym i korzystającym ze świadczeń sanatoryjnych Sanatorium w ramach skierowania przez NFZ (dalej: Kuracjuszom)
• osobom niebędącym Gośćmi Sanatorium lub Kuracjuszami (dalej: Klientom)
 
3.Zabiegi BZ i GU na rzecz Kuracjuszy mogą być świadczone wyłącznie na zlecenie lekarza lub po konsultacji lekarskiej, dopuszczającej wykonanie danego zabiegu na rzecz Kuracjusza. Zabiegi BZ i GU na rzecz Gości SANATORIUM lub Klientów mogą zostać wykonane na zlecenie lekarza lub po konsultacji lekarskiej, dopuszczającej wykonanie danego zabiegu na rzecz Gościa SANATORIUM lub Klienta, jak również bez konsultacji lekarskiej, ale wówczas po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Gościa SANATORIUM lub Klienta o świadomym korzystaniu z zabiegu, usługi.
 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
Osoba planująca zabieg ma obowiązek odmówić sprzedania/zlecenia Usługi w przypadku, w którym:
 
• dokumentacja medyczna Gościa SANATORIUM lub Klienta będzie zawierać wyraźne przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu lub ocena zewnętrzna stanu zdrowia lub samopoczucia Kuracjusza, Gościa SANATORIUM lub Klienta, będzie uzasadniała przypuszczenie, że wykonanie zabiegu może spowodować uszczerbek na zdrowiu .
 
Osoba wykonująca zabieg ma prawo i obowiązek odmówić wykonania usługi w przypadku, w którym:
 
• ocena zewnętrzna stanu zdrowia lub samopoczucia Kuracjusza, Gościa SANATORIUM lub Klienta, dokonana przez Osobę wykonującą zabieg bezpośrednio przed przystąpieniem do zabiegu, będzie uzasadniała przypuszczenie, że wykonanie zabiegu może spowodować uszczerbek na zdrowiu albo zagrożenie zdrowia lub życia. W takim przypadku klientowi zwraca się pieniądze za niewykonaną, a opłaconą dodatkowo poza pakietem , usługę. O odmowie wykonania zabiegu Osoba wykonująca zabieg ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kierownika Bazy Zabiegowej oraz lekarza Sanatorium za pośrednictwem dyżurnej pielęgniarki.
 
4. Goście SANATORIUM, Kuracjusze oraz Klienci mogą korzystać z zabiegów BZ i GU również spoza przewidzianego lub zarezerwowanego pakietu, za dokonaniem odrębnej płatności według aktualnego cennika. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia 3.
 
5. Do karty zabiegowej są wpisywane tylko wcześniej opłacone zabiegi. Nie ma możliwości zamawiania zabiegów podczas pobytu w Sanatorium bez ich opłacenia z góry. Rezygnacja z opłaconych zabiegów i zwrot pieniędzy jest możliwy do dnia poprzedzającego zabieg do godziny 15.00.
 
6. Regulamin korzystania z sauny jest wywieszony w saunie. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się z nim. Sauna jest mieszana damsko - męska, zalecane jest korzystanie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik. Limit osób w jednej sesji to 6 , dlatego wejście do sauny jest możliwe tylko po zaplanowaniu nawet, gdy jest ona bezpłatna.
 
7. Pełny regulamin korzystania z basenu jest wywieszony na basenie przed wejściem. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się z nim. Na basenie obowiązują czepki basenowe. Na terenie przy basenie oraz w szatniach należy chodzić w klapkach gumowych ze względu na niebezpieczeństwo upadku na śliskiej nawierzchni.
 
8. Uczestnik wczasów odchudzających Dr Bardadyna oświadcza poprzez wykupienie pakietu, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach opisanych w programie.
 
9. Uczestnik Akademii Zdrowego Kręgosłupa przyjmuje do wiadomości, że na konsultacjach wstępnych może mu zostać okrojony program zajęć ze względu na stan zdrowia i nie powoduje to zmiany ceny za pakiet. W miarę możliwości zostaną mu zaproponowane inne zajęcia.
 
10. Przewiduje się możliwość zamawiania zabiegów przez Gości przed przyjazdem do Sanatorium . W takim trybie Gość musi podpisać oświadczenie jak w załączniku przed przystąpieniem do zabiegów lub jeśli chce skonsultować swój wybór z lekarzem to wraz z zamówieniem zabiegów musi zamówić odpłatną konsultację lekarską. Gościowi takiemu nie przysługuje bezpłatna konsultacja lekarska.
 
 
 
Zał. nr 1- wzór oświadczenia:
 
 
 
OŚWIADCZENIE GOŚCIA SANATORIUM / KURACJUSZA / KLIENTA*
 
Oświadczam, iż:
 
1) Zapoznałem się z treścią „Regulaminu korzystania z usług Bazy Zabiegowej i Gabinetu Urody SANATORIUM SAN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu” (Regulamin),
2) stan mojego zdrowia pozwala na skorzystanie z wybranych przeze mnie tych zabiegów, nie otrzymałem przeciwwskazań lekarskich względem skorzystania z tych zabiegów,
3) przyjmuję do wiadomości, iż w przypadkach określonych w Regulaminie, Osoba wykonująca zabieg może odmówić jego wykonania.
4) Świadomie rezygnuję z płatnego badania lekarskiego związanego z zamawianą usługą.
 
 
 
 
 
Czytelny podpis (imię i nazwisko)
 
 
 
III. Regulacje dotyczące posiłków
 
1. Ilość i rodzaj posiłków jest określona w cenniku-ofercie dotyczącym każdego rodzaju pobytu.
 
2. W przypadku nie skorzystania z całości lub części posiłków nie zwraca się za nie pieniędzy.
 
3. Do wykupionego pobytu można dokupić posiłki w cenie:
 
- klienci zakwaterowani w Sanatorium
( obiad – 20,-PLN, kolacja – 15,-PLN)
- osoby z zewnątrz (wyżywienie standardowe - śniadanie – 30,-PLN, obiad – 35,-PLN, kolacja – 30,-PLN
- wyżywienie świąteczne - śniadanie – 50,-PLN, obiad – 50,-PLN, kolacja – 50,-PLN)
 
4. Posiłki można domawiać do godziny 12.00 dnia poprzedzającego lub na bieżąco w miarę dostępności.
 
5. Nie można wynosić jedzenia z jadalni. Przypadki indywidualne należy zgłaszać starszemu kelnerowi.
 
6. Istnieje możliwość zamówienia suchego prowiantu w miejsce posiłku. Potrzebę taką należy zgłosić w recepcji lub starszemu kelnerowi w dniu poprzedzającym do godziny 12.00.
 
7. Sanatorium San nie oferuje diet indywidualnych poza wegetariańską na obiad.
 
8. Dietę wegetariańską należy zgłosić co najmniej 1 dzień roboczy przed przyjazdem. Na śniadanie i kolację nasz gość znajdzie produkty bezmięsne na bufecie. Na obiad podamy mu danie specjalnie przygotowane. Gość może dobrać produkty z bufetu.
 
 
 
 
IV. Regulamin Obiektu Hotelowego
 
1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 06:00 rano.
 
2. Po opuszczeniu pokoju należy sprawdzić, czy pokój jest zamknięty.
 
3. Osoby odwiedzające naszych Gości powinny opuścić pokoje przed 22:00.
 
4. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym Pokojówek lub Recepcji.
 
5. W pokoju nie wolno używać grzałek elektrycznych i grzejników, - ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 
6. Do suszenia ręczników należy używać znajdujących się na balkonie suszarek.
 
7. Ze względów estetycznych prosimy nie zawieszać sznurków z praniem na balkonach.
 
8. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 10:00 dnia następnego, lub w czasie indywidualnie uzgodnionym w Państwa rezerwacji.
 
9. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu palenia w pokoju będzie nałożona kara w wysokości 200,00 PLN.
 
10. Sanatorium San nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który pozostawiono na parkingu publicznym przed obiektem lub na terenie obiektu.
 
11. Nie wolno parkować na podjeździe przed wejściem głównym dłużej niż w celu wypakowania bagaży.
 
12. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia bądź braki w wyposażeniu pokoju. Straty takie zostaną opisane protokołem nawet bez obecności gościa i wystawiona zostanie nota obciążeniowa.
 
13. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50,00 PLN
 
14. Rzeczy wartościowe należy deponować w sejfie w recepcji.
 
15. Wynoszenie koców z pokoi na plażę jest zabronione.
 
16. Prosimy o nie wynoszenie naczyń oraz sztućców z jadalni do pokoi.
 
17. W obiekcie obowiązuje zakaz obecności zwierząt.
 
18. Sprzątanie w pokojach odbywa się 3 x tydzień w następujące dni: poniedziałek, środa, piątek; - wymiana ręczników : 2 x tydzień - zmiana pościeli : 1 x tydzień
 
19. Jest możliwość wypożyczenia szlafroka za opłatą 20.00 PLN/ za cały pobyt. W sezonie letnim Sanatorium SAN umożliwia wypożyczenie parawanów i leżaków w cenie 10.00 PLN/za pobyt.